Main» 43 Best Wrestlers

43 Best Wrestlers

  * Yuto Aijima
  * Akebono
  * AKIRA (Akira Nogami)
  * Yoji Anjo
  * Arashi (Isao Takagi)
  * Nobutaka Araya
  * Brother Yasshi (Yasushi Tsujimoto)
  * Buchanan (Barry Buchanan)
  * D-Lo Brown (A.C. Connor)
  * Masanobu Fuchi
  * Gran Hamada
  * Hiroshi Hase
  * Kaz Hayashi (Kazuhiro Hayashi)
  * Ryuji Hijikata
  * George Hines
  * Nobukazu Hirai
  * Tomoaki Honma
  * Hideki Hosaka
  * Taichi Ishikari
  * Yuki Ishikawa (Toyohiko Ishikawa)
  * Kendo Kashin(Tokimitsu Ishizawa)
  * Toshiaki Kawada
  * Taiyo Kea
  * Kikutaro (Mitsunobu Kikuzawa)
  * Satoshi Kojima
  * Shuji Kondo
  * MAZADA (Kazuhiko Masada)
  * Taka Michinoku (Takao Yoshida)
  * Kazushi Miyamoto
  * Keiji Mutoh
  * NOSAWA (Kazunari Nozawa)
  * Chuck Palumbo
  * Kensuke Sasaki
  * Jinsei Shinzaki
  * Johnny Smith
  * Johnny Stamboli (John Hugger)
  * TARU
  * Genichiro Tenryu
  * Steve Williams